tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   RODO

   Oświadczenie - asystent dla dorosłego

   Oświadczenie - asystent dla dziecka

   Zakres czynności

   Karta zgłoszeniowa

Znajdujesz się w obszarze:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Informujemy, że Gminie Kolbudy przyznano dotację w wysokości 534 385,39 zł w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi  z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

 

 

 

 

Przyznając usługę oraz ilość godzin asystencji osobistej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż:


a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


b) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;


c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


d) 360 godzin rocznie dla:

 

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

 

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11

 

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

 

 

 

 

Źródło finansowania:

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Cel programu:

 

Program ma na celu zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej nienależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Kolbudy

 

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

 

Biuro Programu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy

telefon: 58 682 72 89

Koordynator projektu: Monika Cherek

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl