tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   Karta realizacji

   RODO

   Klauzule zgody

   Oświadczenie - asystent dla dorosłego

   Oświadczenie - asystent dla dziecka

   Zakres czynności

   Karta zgłoszeniowa

Znajdujesz się w obszarze:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Gmina Kolbudy informuje, że pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w wysokości 208 860,30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” wraz z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

 

 

 

 

Przyznając usługę oraz ilość godzin asystencji osobistej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż:


a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


b) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;


c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


d) 360 godzin rocznie dla:

 

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi analogiczne finansowane z innych źródeł.

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11

 

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

 

 

 

Źródło finansowania:

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Cele projektu:

 

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd.

 

 

Grupa docelowa:

 

Program adresowany jest do:

 

  • dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,

 

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Kolbudy

 

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 208 860,30 zł

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: IV 2023

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023

 

 

Biuro Programu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy

telefon: 58 682 72 89

Koordynator projektu: Monika Cherek

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl