tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   Wzory wniosków

​​​​​​​   Klauzule zgody

​​​​​​​   RODO

​​​​​​​   Wniosek o obiady

​​​​​​​   Wniosek

Znajdujesz się w obszarze:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dziećmi, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy, przysługują świadczenia rodzinne odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z  2023 r., poz. 390), z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych, ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru Straży Granicznej, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

 

Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, że obywatele Ukrainy mieszkający na terenie gminy Kolbudy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 r., i którym nadany został nr PESEL są uprawnieni do świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej.

 

Obecnie można składać wnioski o jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 300,00 zł na osobę. 

 

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę zgody, klauzulę informacyjną RODO oraz pomoc doraźną w formie zasiłku na zakup gorącego posiłku dla dziecka w szkole lub w przedszkolu.

 

Powyższe wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. Inne formy pomocy rozpatrywane są indywidualnie.

 

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł /msc na dziecko od dnia 01.01.2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Wymagane jest posiadanie numeru konta bankowego.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl