tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   Karta rozliczeniowa

   Druk oświadczenia

   Skala FIM

   Klauzule zgody

   Klauzula

   Karta zgłoszeniowa

Znajdujesz się w obszarze:

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

 

Gmina Kolbudy informuje, że na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 pozyskała dofinansowanie w wysokości 89 125,05 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Celem programu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Karta zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

 

Przyznając usługę oraz ilość godzin w ramach opieki wytchnieniowej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż: 240 godzin rocznie.

 

 

Realizacja programu zostanie rozpoczęta po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 tel. 058 682-72-89 wew.10 i 11

 

 

 

 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE - 89 125,05 ZŁ

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 

Gmina Kolbudy będzie realizowała resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

 

  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

 

  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

 

Program Opieka wytchnieniowa w szczególności polega na pomocy w:

 

  • zakresie świadczenia usługi całodobowej i dziennej
  • formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
  • zapewnieniu wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

W Gminie Kolbudy program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach lub pod numerem telefonu 58 682 72 89 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl