tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Regulamin usług

   Formularz zgłoszenia

   Deklaracja przystąpienia

 

 

Door to door

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach realizuje projekt pt. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu to 01.01.2021r. do 30.09.2022r.

 

Aktualnie, od 01.10.2022 do 30.10.2023r. projekt realizowany jest w okresie trwałości.

 

Przypominamy, iż jest to usługa bezpłatnego transportu dedykowana pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Osoby uprawnione mogą korzystać z pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Usługa realizowana jest w systemie „door-to-door”, czyli od drzwi do drzwi. Kierowca lub opiekun zapewniają pomoc w wyjściu ze wskazanego przez mieszkańca miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez użytkownika.

 

Użytkownikami (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usługi „door-to-door”, które złożą określoną regulaminem deklarację.

 

Z usługi skorzystać mogą osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózku inwalidzkim, poruszające się o kulach, niewidome czy słabowidzące).

 

 

Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 519 633 374. Dopuszcza się także możliwość zgłoszenia na wykonanie usługi „door-to-door” w formie pisemnej przekazanej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

 

W jakich sytuacjach możemy skorzystać z przewozu

 

Cel przejazdu w ramach usługi „door-to-door” powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz zwiększeniem dostępu do usług aktywnej integracji o charakterze:

 

 • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

 • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

 • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy;

 • zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

 

 

WAŻNE!

 

 • Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

 • Usługa transportowa „door-to door” jest świadczona nieodpłatnie na rzecz użytkowników w okresie od 01.10.2022r. do 30.10.2023r.

 • Pisemna deklaracja - co najmniej dwa dni wcześniej - osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia (formularz do pobrania pod tekstem).

 • Przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 • Przyjęcie zgłoszenia do realizacji usługi „door-to-door” zostanie potwierdzone za pośrednictwem sms lub telefonicznie.

 

 

Rezygnacja z usługi transportu

 

W dniu poprzedzającym realizację usługi nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

W przypadku rezygnacji z usługi „door-to-door” w momencie przybycia pojazdu na wskazane w zgłoszeniu miejsce lub skorzystania przez osobę nieuprawnioną, osoba taka poniesie konsekwencje finansowe zgodnie z art.4 pkt 15.

 

 

Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Kolbudy” jest wdrażany w ramach projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

 

Koszt projektu wynosi ponad 551 204,00 złotych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 84,28% tj. 464 554,73 zł.

   Karta rozliczeniowa

   Druk oświadczenia

   Skala FIM

   Klauzule zgody

   Klauzula

   Karta zgłoszeniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Gmina Kolbudy informuje, że na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 pozyskała dofinansowanie w wysokości 67 532,49 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnego.

 

Celem programu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Karta zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

 

Przyznając usługę oraz ilość godzin w ramach opieki wytchnieniowej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż: 240 godzin rocznie.

 

 

Realizacja programu zostanie rozpoczęta po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 tel. 058 682-72-89 wew.10 i 11

 

 

 

 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

DOFINANSOWANIE - 67 532,49 ZŁ

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 

Gmina Kolbudy będzie realizowała resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

 

 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

 

 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

 

Program Opieka wytchnieniowa w szczególności polega na pomocy w:

 

 • zakresie świadczenia usługi całodobowej i dziennej
 • formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
 • zapewnieniu wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

W Gminie Kolbudy program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach lub pod numerem telefonu 58 682 72 89 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 

W Centrum Integracji Społecznej zadbamy o rozwój osobisty, pomożemy poradzić sobie z trudnościami w znalezieniu pracy, a także podnieść kwalifikacje zawodowe i rozwiązać problemy osobiste.

 

Wsparcie, wysłuchanie, pomaganie!

 

 

Korzyści dla Ciebie:

 

 • Praca w warsztacie wewnętrznym lub na otwartym rynku pracy
 • Świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych
 • Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • Jeden posiłek dziennie
 • Odzież robocza
 • Fachowa pomoc psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz asystena Uczestnika CIS
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Zajęcia z wiedzy ogólnej
 • Liczne aktywności integrujące społecznie (kino, wycieczki i wiele innych)

 

 

Jak stać się Uczestnikiem?

 

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do CIS, skierowany przez pracownika socjalnego OPS

 2. Kontakt pracownika CIS z kandydatem i umówienie na rozmowę rekrutacyjną

 3. Rozmowa rekrutacyjna z pracownikami CIS: pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradą zawodowym

 4. Decyzja o przyjęciu kandydata. Potwierdzenie wyboru warsztatu.

 5. Skierowanie na badanie Medycyny Pracy. Wykonanie badań przez kandydata.

 6. Podpisanie indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) i przyjęcie kandydata na okres próbny.

 

 

Kto nie może zostać uczestnikiem CIS?

 

 • Osoby mające prawi do:
 • Zasiłku dla bezrobotnych
 • Zasiłku przedemerytalnego
 • Świadczenia przedemerytalnego
 • Renty strukturalnej i z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury

 

 

Skontaktuj się:

 

Centrum Integracji Społecznej

Ul. Obrońców Westerplatte 5

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 504 943 909

cispruszczgdanski@ab.org.pl

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

 

 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów

 

Na terenie Gminy Kolbudy realizowany jest program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”,  skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mieszkają samotnie lub wymagają wsparcia, a stan ich zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

 

Program poprzez wykorzystanie nowych technologii (opaski medycznej połączonej z centralą teleopieki) – daje możliwość monitorowania samopoczucia osób starszych. Dzięki temu mogą oni czuć się bezpieczniej, a w razie potrzeby szybko powiadomić  służby ratunkowe o kryzysowej dla nich sytuacji.

 

Opaska bezpieczeństwa, którą w ramach programu otrzymuje senior, jest prosta w obsłudze. Wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. W zależności od sytuacji dyspozytor może udzielić wsparcia emocjonalnego, poprosić o interwencję osoby z otoczenia seniora , a także wezwać służby ratunkowe. Ponadto opaska może być wyposażona w lokalizator GPS, a także detektor upadku oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.

 

Program osłonowy jest kontynuacją i uzupełnieniem działań Gminy Kolbudy w obszarze „opieki na odległość”  programu Teleopieka.

 

Został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2023 roku „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa (przy 20% udziale środków własnych gminy).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu osłonowego proszone są o bezpośredni kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

tel. 58 682 72 89

   Karta realizacji

   RODO

   Klauzule zgody

   Oświadczenie - asystent dla dorosłego

   Oświadczenie - asystent dla dziecka

   Zakres czynności

   Karta zgłoszeniowa

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Gmina Kolbudy informuje, że pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w wysokości 208 860,30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 

 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 

 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” wraz z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

 

 

 

 

Przyznając usługę oraz ilość godzin asystencji osobistej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż:


a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


b) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;


c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;


d) 360 godzin rocznie dla:

 

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi analogiczne finansowane z innych źródeł.

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11

 

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

 

 

 

Źródło finansowania:

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Cele projektu:

 

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd.

 

 

Grupa docelowa:

 

Program adresowany jest do:

 

 • dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,

 

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Kolbudy

 

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 208 860,30 zł

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: IV 2023

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023

 

 

Biuro Programu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy

telefon: 58 682 72 89

Koordynator projektu: Monika Cherek

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Nasze projekty:

Znajdujesz się w obszarze:

Projekty unijne

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl