tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

Znajdujesz się w obszarze:

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zadanie realizowane jest na podstawie:

 

 • ustawy  ustawa z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 581),

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach  i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1467).

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się nieskuteczna.

 

Bezskuteczność egzekucji - oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - świadczenie przysługuje bezterminowo,
 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1209,00 zł.,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład  poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • osobie umieszczonej w pieczy zastępczej,
 • osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. odpis  podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób  w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (oryginał),

 

2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (oryginał),

 

3. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (oryginał),

 

4. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 

5. dokumenty dotyczące dochodu w szczególności:

 

 • dokument określający datę utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie, Pit 11),
 • dokument określający datę uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • oraz inne dokumenty w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

 

Rodzaje utraty dochodu:

 

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • utrata emerytury,
 • utrata renty, renty rodzinnej, renty socjalnej,
 • utrata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej  lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń rolników,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego, określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20.07.2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

Rodzaje uzyskania dochodu:

 

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • uzyskanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • uzyskanie emerytury,
 • uzyskanie renty, renty rodzinnej, renty socjalnej,
 • uzyskanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń rolników,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego, określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20.07.2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu  lub  innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, która ma ustalone prawo do świadczeń jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl