tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Wybierz obszar:

Zasiłek stały

Zadanie własne gminy

 

Zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód tej osoby jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.).

 

Przy czym za osobę niezdolną do pracy z powodu wieku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uznaje się osobę, która osiągnęła wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Natomiast za osobą całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczoną do I i II grupy inwalidów lub osobę legitymującą się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


Wysokość zasiłku


Wysokość tego zasiłku wynosi:

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie,

 

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie będzie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie.


Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli osoba jest uprawniona do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy

Zadanie własne gminy

 

Zasiłek ten jest przyznawany osobom i rodzinom w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę oraz z uwagi na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy czym dochód osoby czy rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.).

 

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Kwota zasiłku okresowego, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie może być niższa niż 50% różnicy między: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny (600,00 zł /os) a dochodem rodziny.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zadanie własne gminy

 

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, opału, leków i leczenia, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, dla osób bezdomnych i innych niemających dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne).


Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

 

Realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

 

Do tej pomocy kwalifikują się osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.).

 

 

 

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Zadanie własne gminy realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zmianami).

 

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłki stałe, a także pozostałym, które nie posiadają prawa do świadczenia z innego tytułu.

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

Z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.


Taka forma pomocy przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi mogą być również przyznawane osobom, które wymagają pomocy, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Usługi są świadczone przez opiekunki zatrudnione (na umowę o pracę) przez GOPS Kolbudy.
 

 

Zasady przyznawania usług i odpłatności


Zasady przyznawania usług i odpłatności za w/w usługi szczegółowo określa UCHWAŁA NR LXXI/565/24 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

 

Koszty


Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 35,00 zł. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 45,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 80,00 zł / za 1 godz. usług.

 

Ponadto wprowadzono nowy rodzaj usług - usługi sąsiedzkie, koszt 1 godz usług sąsiedzkich ustalono w wysokości 110% minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.).


Zasady przyznawania usług i odpłatności za w/w usługi w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

W 2024 r. pełny koszt godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 80,00 zł.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane przez GOPS Kolbudy


Wynikające z:

 

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn.zm.),
 • uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).


Świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - realizacja programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

 


Świadczenia niepieniężne:

 

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • sprawienie pogrzebu
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 

 

 

Znajdujesz się w obszarze:

Wsparcie dla osób i rodzin

Zadania realizowane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Podstawowym celem działania GOPS, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem ponadto wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 

1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
 • w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 

3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91 cyt. ustawy przysługuje:

 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł, zwanej dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

 

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł, zwanej dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

 

c) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny.

 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

 

 


Powody przyznania pomocy:

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

Składanie wniosków:

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

 

Decyzja administracyjna:

 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 

Rodzinny wywiad środowiskowy:

 

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny GOPS u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

 

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

 

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym stanowią podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

 

Dokumenty:

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem
 • 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki
 • na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego
 • na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki
 • na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego
 • w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia
 • o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek
 • na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa
 • w art. 8 ust. 11 i 12;
 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • oświadczenia o stanie majątkowym.

 

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl