tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Klauzule zgody

   Wniosek

   Klauzula informacyjna

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

Znajdujesz się w obszarze:

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przywrócono dodatek osłonowy, realizowany ostatnio w 2022r.

 

Celem świadczenia jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług.

 

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

 

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

1. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

2. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

3. Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto.
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia zgodnie z tzw. zasadą „złotówka za złotówkę”.

 

Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

 

Przy ustalaniu prawa do dodatku uwzględniany będzie dochód osiągnięty w roku 2022.

 

Wysokość dochodów ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 

a) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

c) inne wskazane wprost dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości głównego źródła ogrzewania.

 

 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

 

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących źródła ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest wpis wskazanego źródła ciepła do CEEB.

 

 

O dodatek można wystąpić do 30 kwietnia 2024 r.

 

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata świadczenia powinna zostać zrealizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 

OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1

 

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 

Za pośrednictwem aplikacji mObywatel lib platformy ePUAP – http://epuap.gov.pl

 

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną (platforma ePuap, aplikacja mObywatel) wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Opatrzony podpisem musi być sam wniosek, a nie tylko wiadomość, do której stanowi on załącznik.

 

Plik można uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego np. na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

UWAGA. Przesłanie skanu wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) nie jest dopuszczalną formą złożenia wniosku.

 

 

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach:

 

Poniedziałek 7:30 - 17:00

Wtorek, Piątek 7:30 - 15:00

Środa 7:30 - 15:30

 

83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl