tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Regulamin usług

   Formularz zgłoszenia

   Deklaracja przystąpienia

​​​​​​​   Rejestr placówek

Znajdujesz się w obszarze:

Pomoc dla osób niepełnosprawnych i opiekunów

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 

Wojewoda Pomorski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 67 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Poniżej załączono, możliwy do przeglądania i pobrania, aktualny wykaz placówek znajdujących się w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

 

Door to door

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach realizuje projekt pt. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu to 01.01.2021r. do 30.09.2022r.

 

Aktualnie, od 01.10.2022 do 30.10.2023r. projekt realizowany jest w okresie trwałości.

 

Przypominamy, iż jest to usługa bezpłatnego transportu dedykowana pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Osoby uprawnione mogą korzystać z pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Usługa realizowana jest w systemie „door-to-door”, czyli od drzwi do drzwi. Kierowca lub opiekun zapewniają pomoc w wyjściu ze wskazanego przez mieszkańca miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez użytkownika.

 

Użytkownikami (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usługi „door-to-door”, które złożą określoną regulaminem deklarację.

 

Z usługi skorzystać mogą osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózku inwalidzkim, poruszające się o kulach, niewidome czy słabowidzące).

 

 

Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 519 633 374. Dopuszcza się także możliwość zgłoszenia na wykonanie usługi „door-to-door” w formie pisemnej przekazanej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

 

W jakich sytuacjach możemy skorzystać z przewozu

 

Cel przejazdu w ramach usługi „door-to-door” powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz zwiększeniem dostępu do usług aktywnej integracji o charakterze:

 

  • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

  • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

  • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy;

  • zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

 

 

WAŻNE!

 

  • Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

  • Usługa transportowa „door-to door” jest świadczona nieodpłatnie na rzecz użytkowników w okresie od 01.10.2022r. do 30.10.2023r.

  • Pisemna deklaracja - co najmniej dwa dni wcześniej - osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia (formularz do pobrania pod tekstem).

  • Przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

  • Przyjęcie zgłoszenia do realizacji usługi „door-to-door” zostanie potwierdzone za pośrednictwem sms lub telefonicznie.

 

 

Rezygnacja z usługi transportu

 

W dniu poprzedzającym realizację usługi nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

W przypadku rezygnacji z usługi „door-to-door” w momencie przybycia pojazdu na wskazane w zgłoszeniu miejsce lub skorzystania przez osobę nieuprawnioną, osoba taka poniesie konsekwencje finansowe zgodnie z art.4 pkt 15.

 

 

Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Kolbudy” jest wdrażany w ramach projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

 

Koszt projektu wynosi ponad 551 204,00 złotych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 84,28% tj. 464 554,73 zł.

Program opaska medyczna z funkcją teleopieki w Gminie Kolbudy

 

Program ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych (których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem) będących mieszkańcami gminy Kolbudy, u których występuje problem zmniejszającego się poziomu samodzielności oraz wzrasta prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary itp.).

 

Opaska medyczna jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

 

Przycisk życia znajdujący się w nadajniku (w formie opaski na rękę) umożliwia kontakt z ratownikiem. W ten sposób zwiększa on poczucie bezpieczeństwo osób o ograniczonej samodzielności.

 

W celu skorzystania z usługi należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1 lub pod numerem telefonu: 58 682 72 89 wew.10.

 

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z tego systemu pokrywane są przez GOPS w Kolbudach.

 

 

 

 

 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów

 

Na terenie Gminy Kolbudy realizowany jest program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”,  skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mieszkają samotnie lub wymagają wsparcia, a stan ich zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

 

Program poprzez wykorzystanie nowych technologii (opaski medycznej połączonej z centralą teleopieki) – daje możliwość monitorowania samopoczucia osób starszych. Dzięki temu mogą oni czuć się bezpieczniej, a w razie potrzeby szybko powiadomić  służby ratunkowe o kryzysowej dla nich sytuacji.

 

Opaska bezpieczeństwa, którą w ramach programu otrzymuje senior, jest prosta w obsłudze. Wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. W zależności od sytuacji dyspozytor może udzielić wsparcia emocjonalnego, poprosić o interwencję osoby z otoczenia seniora , a także wezwać służby ratunkowe. Ponadto opaska może być wyposażona w lokalizator GPS, a także detektor upadku oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.

 

Program osłonowy jest kontynuacją i uzupełnieniem działań Gminy Kolbudy w obszarze „opieki na odległość”  programu Teleopieka.

 

Został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2023 roku „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa (przy 20% udziale środków własnych gminy).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu osłonowego proszone są o bezpośredni kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

tel. 58 682 72 89

 

 

 

"Dostępne mieszkanie" dla osób niepełnosprawnych

 

Przypominamy o uruchomieniu modułu „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegóły programu oraz wniosek wraz załącznikami dostępny pod adresem: www.sow.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

Rejestracja pod numerem telefonu: 572 689 954 lub na www.np.ms.gov.pl

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku – taka osoba składa dodatkowe oświadczenie.

 

 

Porady pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców / opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

 

Dla mieszkańców powiatu gdańskiego, spotkanie z pedagogiem/psychologiem wymaga wcześniejszego umówienia.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

Warcz 6, 83-041 Mierzeszyn

Wtorek 13:00 – 15:30

 

tel. 58 682 81 91

szkolawarczpp@wp.pl

 

 

Porady z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodziców / opiekunów

 

Dla mieszkańców powiatu gdańskiego, spotkanie z pedagogiem/psychologiem wymaga wcześniejszego umówienia

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

Warcz 6, 83-041 Mierzeszyn

Poniedziałek 14:30 – 15:30

 

tel. 58 682 81 91

szkolawarczpp@wp.pl

 

 

Nieodpłatne poradnictwo w Powiecie Gdańskim, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Wybierz obszar:

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl