tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Formularz zgłoszenia

   Deklaracja

   Regulamin

   Zarządzenie

   Więcej szczegółów

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 

Kto może wypożyczyć sprzęt

 

Każdy, kto:

 

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

Jeśli jednak:

 

 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

​​​​​​​   Rejestr placówek

Znajdujesz się w obszarze:

Pomoc dla osób niepełnosprawnych i opiekunów

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 

Wojewoda Pomorski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 67 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Poniżej załączono, możliwy do przeglądania i pobrania, aktualny wykaz placówek znajdujących się w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

Usługa indywidualnego transportu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, że od 01 kwietnia 2024 roku jest realizatorem usługi indywidualnego transportu w Gminie Kolbudy w ramach kontynuacji idei projektu Door to Door.

 

Usługa realizowana będzie do 31.12.2024r.

 

Usługa indywidualnego transportu to usługa bezpłatnego transportu dedykowana pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Osoby uprawnione mogą korzystać z pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Usługa realizowana jest w systemie „door-to-door”, czyli od drzwi do drzwi. Kierowca lub opiekun zapewniają pomoc w wyjściu ze wskazanego przez mieszkańca miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez użytkownika.

 

Użytkownikami (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie osoby uprawnione, które złożą określoną regulaminem deklarację.

 

Z usługi skorzystać mogą osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózku inwalidzkim, poruszające się o kulach, niewidome czy słabowidzące).

 

Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 519 633 374. Dopuszcza się także możliwość zgłoszenia na wykonanie usługi w formie pisemnej przekazanej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

 

W jakich sytuacjach możemy skorzystać z przewozu?

 

Cel przejazdu w ramach usługi transportu powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz zwiększeniem dostępu do usług aktywnej integracji o charakterze:

 

 • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

 

 • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

 

 • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy;

 

 • zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

 

 

WAŻNE!

 

 • Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

 

 • Usługa transportu jest świadczona nieodpłatnie na rzecz użytkowników w okresie od 01.04.2024r. do 31.12.2024r.

 

 • Pisemna deklaracja - co najmniej dwa dni wcześniej - osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia (formularz do pobrania pod tekstem).

 

 • Przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 • Przyjęcie zgłoszenia do realizacji usługi transportu zostanie potwierdzone za pośrednictwem sms lub telefonicznie.

 

 

Rezygnacja z usługi transportu

 

W dniu poprzedzającym realizację usługi nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

W przypadku rezygnacji z usługi transportu w momencie przybycia pojazdu na wskazane w zgłoszeniu miejsce lub skorzystania przez osobę nieuprawnioną, osoba taka poniesie konsekwencje finansowe zgodnie z art.4 pkt 14.

Program opaska medyczna z funkcją teleopieki w Gminie Kolbudy

 

Program ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych (których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem) będących mieszkańcami gminy Kolbudy, u których występuje problem zmniejszającego się poziomu samodzielności oraz wzrasta prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary itp.).

 

Opaska medyczna jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

 

Przycisk życia znajdujący się w nadajniku (w formie opaski na rękę) umożliwia kontakt z ratownikiem. W ten sposób zwiększa on poczucie bezpieczeństwo osób o ograniczonej samodzielności.

 

W celu skorzystania z usługi należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1 lub pod numerem telefonu: 58 682 72 89 wew.10.

 

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z tego systemu pokrywane są przez GOPS w Kolbudach.

 

 

 

 

 

"Dostępne mieszkanie" dla osób niepełnosprawnych

 

Przypominamy o uruchomieniu modułu „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegóły programu oraz wniosek wraz załącznikami dostępny pod adresem: www.sow.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

Rejestracja pod numerem telefonu: 572 689 954 lub na www.np.ms.gov.pl

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku – taka osoba składa dodatkowe oświadczenie.

 

 

Porady pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców / opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

 

Dla mieszkańców powiatu gdańskiego, spotkanie z pedagogiem/psychologiem wymaga wcześniejszego umówienia.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

Warcz 6, 83-041 Mierzeszyn

Wtorek 13:00 – 15:30

 

tel. 58 682 81 91

szkolawarczpp@wp.pl

 

 

Porady z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodziców / opiekunów

 

Dla mieszkańców powiatu gdańskiego, spotkanie z pedagogiem/psychologiem wymaga wcześniejszego umówienia

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

Warcz 6, 83-041 Mierzeszyn

Poniedziałek 14:30 – 15:30

 

tel. 58 682 81 91

szkolawarczpp@wp.pl

 

 

Nieodpłatne poradnictwo w Powiecie Gdańskim, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Wybierz obszar:

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl